Tarih

Kuran Dinlemek ama Nasıl? Osmanlıda Kuran Dinleme Yasağı

Dinlemek yasak

Kuran Dinlemek ama Nasıl? Osmanlıda Kuran Dinleme Yasağı | Kuran’ı herkes kendi dilenden veya Arapça dinlemeli ve anlamak için ilim istemelidir. Ancak Kuran’a saygı duyulmayan ve uygun olmayan Kuran’ın saygıyla dinlenmediği yerler okunması ve dinlenmesi elbette doğru olmayacaktır. Yani bizim örfümüzde, görgümüzde Allah’a ve yarattıklarına ayrıca Kuran’a saygı ve sevgi vardır. Bunun yanında mukaddes ve kutsal olan hangi dinden olursa olsun her şeye de bir hürmet ve saygı duyarız. Bu sebeplerden dolayı Kuran okumak ve dinlemek te uygun yer ve zamanlarda olmalıdır.  

Kuran ve Nur
Kuran ve Nur

1914 yılında bazı Salavât-ı Şeriflerin ve Ezan-ı Muhammedi’nin ve dahi Kur’an-ı Kerim sürelerinin gramofonla dinlenmek suretiyle plaklara dolumu başlamıştır. Fakat bu durum kahvehaneler ve meyhaneler gibi münasip olmayan yerlerde gelişi güzel bir şekilde dinlenelebileceği ve İslâmiyet kurallarına aykırı tutumlar sergilenebileceği düşüncesi ile Şeriaten caiz olmadığı gerekçesi ile Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin plaklara doldurulması ve gramofonla dinletilmesi yasaklanıyor.

Kuran Dinlemek! KUR’ÂN-I KERİM’İN Gramofonla Dinlenmesi Yasak;

Söz konusu yasak şöyledir;

Dâhiliye Nezâreti
Muhaberât-1 Umûmiye Dáiresi
Umûm: 239
Dosya: 61920

Suver-i şerife-i Kur’âniye’nin gramafon plaklarına konulmaması ve bunların men’-i furuhtu Sultanhamamı’nda kâin 4 numaralı Kosmos Ticarethanesi’nde satılan gramafon plakları arasında Ezan-i Muhammedi ve Salavat-ı Şerife mersiyeyi hâvi olanları bulunduğundan ve bunların adi kahvehane ve meyhane gibi bir takım münasebetsiz
yerlerde çalınması şer’an cáiz olmadığı gibi ahali-i islamiyenin uruk-ı diyanetini de tahrik edeceğinden bahis ile men’-i tedávülü lüzumu Duyûn-i Umûmiye-i Osmaniye memurlarından Mehmed Osman imzasıyla verilen varakada dermiyan olunmuştur.

Kuran Dinlemek
Kuran dinlemek

Kuran her yerde okunmaz! Kuran’a saygı!

Ve ayrıca Suver şerife-i Kur’aniye’nin gramafon plaklarına intikali Kur’an-Kerim’e mukabil her Müslim içün gözetilmesi aynı farz olan şeref ve hürmetle mütenasip olamayacağına bináen bu gibi plakların furuhtuna ve hiç bir mahalde istimaline kat’iyyen meydan verilmemesi Meclis-i Vükelá kararıyla şerefsâdır olan iráde-i seniyyeye müstenid 13 Haziran 1322 tarihli tebligat-i umúmiye iktizasından bulunmuş olmağla salavât-1 şerife ve Ezan-1 Muhammediyi hâvi olarak furuht edildiği haber verilen plakların men -1 furuht ve istimali zímninda zâbitaca takayyüdat-1 lâzıme itabi Tüzumu te’kiden ve ta’mimen tebliğ olunur efendim.

Fi 17 Temmuz Sene 1328
Dâhiliye nazırı namına müsteşar,
Hukuk müşavirliği me’muriyeti áliyyesine

semihbulgur.com

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.