Mühendislik

ISO 9001:2015 Nedir? Neden Önemlidir?

ISO 9001:2015 Nedir? Neden Önemlidir | ISO 9001:2015, Kalite Yönetim Sistemlerine (QMS) adanmış uluslar arası bir standarttır. Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini mümkün olan en verimli ve tutarlı şekilde karşılanmasını amaçlar. Ayrıca ürün ve hizmetler sunmak isteyen herhangi bir kuruluş için kaliteyi ve farkındalığı artırmaya yönelik bir çerçeveyi çizmektedir.

QMS, müşteri memnuniyeti ve organizasyon verimliliği hedefini destekleyen tüm süreçleri içerir. Ayrıca kaynakların, varlıkların ve kültürel değerlerin toplamıdır. ISO 9001 ilk kez 1987’de yayınlandı. Ayrıca en son yineleme (ISO 9001:2015) ise ISO 9001:2008’in yerini almıştır.

ISO kalite yönetim sistemi
ISO kalite yönetim sistemi

ISO 9001:2015 Nedir? Neden Önemlidir?

ISO 9001:2015, bir kuruluşun hedeflerinin ne olması gerektiğini veya bunların nasıl elde edileceğini belirlemez. Başka bir deyişle, kimseye işlerini nasıl yürüteceklerini söylemez. Bu, her kuruluşun hedeflerinin ve standarda bağlılığın ne olması gerektiğini kendisi için tanımlamasını sağlayan esnek bir standarttır. Ayrıca ISO 9001:2015, kurum genelindeki süreçleri hizalayarak ve düzene sokarak verimlilik yaratmak için kullanılabilecek yol gösterici ilkeleri tanımlar.

Maliyetleri düşürmek, yeni fırsatlar yaratmak, düzenleyici gereklilikleri karşılamak ve kuruluşların ISO 9001 sertifikası talep edilen yeni pazarlara genişlemesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Kamu sektörüne veya özel sektöre çalışan, otomotiv veya özel OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) tedarikçi olarak hizmet veren işletmeler giderek daha önemli hale gelmektedir.

ISO, ISO 9001:2015 yeterlilik sertifikaları vermez. Bunun yerine, kuruluşlar QMS uygulamalarını ISO gerekliliklerine göre denetlemek için bağımsız bir belgelendirme kuruluşuyla etkileşime girer. Herhangi bir boyuttaki kuruluşlar ayrıca özel kalite kaynakları olmayan daha küçük olanlar da dahil olmak üzere bu standarda onay verebilir.

Neden yeni bir sürüm?

ISO, güncel olduklarından ve dünyadaki kuruluşların ihtiyaçlarıyla ilgili olmaya devam ettiklerinden emin olmak için tüm standartları düzenli olarak gözden geçirir. ISO 9001’in son büyük revizyonu 2008 yılında yapıldı. Bu çok uzun zaman önce gibi görünmeyebilir. Ancak tüketiciler için teknoloji, ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliğindeki üstel artışın yanı sıra küresel tedarik zincirinin büyüklüğü ve karmaşıklığı, ISO’nun 9001’in birkaç yeni gereksinimi karşılaması gerektiği anlamına geldi.

Ürün, mühendislik ve hizmetlere yönelik müşteri talepleri ve bunları karşılayabilme yeteneği sürekli gelişmeyi gerekmektedir. Yani bunun, her geçen gün büyüyen şirketlerin marka itibarları üzerindeki etkisi büyüktür. Bu sebeple Iso 9001’in de bu gelişmiş beklentileri karşılamak için revize olması gerekir.

ISO 9001:2015 Nedir? ISO’nun genel misyonu,

Genel misyon, üyeleri için aşağıdaki temel girişimler üzerine inşa edilir:

 • Düşünce liderliği sağlayarak ve en iyi uygulamalar hakkında farkındalığı teşvik ederek standardizasyon ve kamu politikası arasındaki bağları güçlendirmek.
 • En iyi uygulamaları uygulayarak ulusal standardizasyon stratejilerini belirlemek ve oluşturmak.
 • Finansal yönetimi sağlarken kuruluşlarının verimli çalışmasını sağlamak.
 • Sürdürülebilirlik ve risk.
 • Tüm standardizasyon projelerine önemli paydaşların katılımını ve işbirliğinin sağlanması.
 • Her ulusal kuruluştaki standartlar uzmanları arasında İyi Standardizasyon Uygulamalarına (GSP) bağlılığın artırılması ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Anlaşması ile uyumlarını belirlemek için tüm süreçlerin değerlendirilmesi.

Temel Prensipler!

 • ISO, sektör paydaşlarından gelen taleplere yanıt olarak veya net pazar taleplerini karşılamak için standartlar geliştirir.
 • ISO, uluslar arası uzmanların görüşlerine dayanarak standartlar geliştirir. Teknik heyet daha sonra standartların kapsamına ve içeriğine karar verir.
 • Tüketici dernekleri, akademisyenler, STK’lar ve kamu sektörü dahil olmak üzere birden fazla paydaşı içeren bir sürece göre standartlar geliştirir.
 • Konsensüse dayalı standartlar geliştirir ve tüm geri bildirim ve revizyon taleplerini hesaplar.

ISO 9001:2015’in ISO 9001:2008’den farkları nelerdir?

ISO 9001:2015 ve tamamlayıcı yönetim standartları aşağıdaki yedi Kalite ilkesine dayanmaktadır.

7 Kalite Prensibi,

Müşteri Odaklılık, Liderlik, Kişilerin Katılımı, Proses Yaklaşımı, Geliştirme, Kanıta Dayalı Karar Verme, İlişki Yönetimi;

 1. Müşteri Odaklılık: Müşteri beklentilerini aşmak ve her müşteri etkileşimi ile memnuniyet ve değer sağlamak anlamına gelir. Bir kuruluşun her iş hedefini müşteri ihtiyaçlarına bağlamasıdır. Ayrıca müşterilerin, bir kuruluşla hem doğrudan hem de dolaylı ilişkileri olduğunu fark etmesini gerektirir.
 2. Liderlik: Kalite projeleri için tüm kaynakların kullanılabilirliğini sağlamayı ve aktif katılım, vizyon ve stratejinin proaktif iletişimini sağlamaktır. Ayrıca Kalite Kültürü ile organizasyon çapında olumlu rol modeller sağlamayı taahhüt etmelidir.
 3. Kişilerin Katılımı: Kuruluşlar, herkesi katkıda bulunmaya ve işbirliği yapmaya teşvik ederken yetkin ve motive çalışanlarla etkileşime girmeli ve güçlendirmelidir.
 4. Proses Yaklaşımı: Bir süreç yaklaşımıdır. Süreçlerin öngörülebilir sonuçlar üreten, iyileştirme gerektiren öğeleri aydınlatan şekilde olmalıdır. Ayrıca süreç sonuçları üzerinde etkisi olan tüm riskleri ele alan birleşik ve tutarlı bir sistemin parçası olması gerektiğini kabul eder.
 5. Geliştirme: İyileştirmeye yönelik devam eden bir özveri, kök neden belirleme ve önleyici ve düzeltici eylemlere odaklanmayı gerektirir. Yeni fırsatlar yaratmak için dış ve iç koşullardaki değişikliklere tepki verir.
 6. Kanıta Dayalı Karar Verme: İstatistiksel kanıtlara dayalı kararlar almak. Bir kuruluşa daha fazla nesnellik, etkinlik sağlar. Ayrıca devam eden iyileştirme için sonuçların gözden geçirilmesini kolaylaştırır.
 7. İlişki Yönetimi: Kuruluşlar, her biri için kısıtlamaları, fırsatları ve riskleri anlamak için tüm satıcılar, ortaklar ve tedarikçilerle ilişkileri hesaba katmalı ve yönetmelidir.
Iso sürekli iyileşme!
Iso sürekli iyileşme!

ISO 9001:2015 Nedir? Beş alt unsur!

Bu ilkeler, kuruluşta Kalite Yönetimi ile ilgili tüm kararların stratejik temelidir. Ayrıca ISO 9001:2015 dilinin tüm yönleriyle vurgulanmıştır. Her kuruluş, gelişimlerinin çeşitli aşamalarında her ilkeyi farklı bir şekilde ön planda tutacaktır.

ISO 9001:2015, yukarıdaki stratejik ilkeleri tamamlayan bir taktik unsur alt kümesi içerir. ISO 9001:2008’de önemli bir ilerlemeyi temsil eden bu beş unsur şunlardır:

Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç döngüsü;

 • Riske dayalı düşünme
 • Liderlik katılımı
 • Birleşik yapı ve
 • Netleştirilmiş dokümantasyon gereksinimleri.

Bu elemanlar tamamlayıcıdır ve ISO 9001:2015’in kumaşına son derece entegredir. Bu nedenle, onları birbirlerinden izole bir şekilde tartışmak biraz yapay olur. Ayrıca standardın organik kalitesini yanlış tanıtma tehlikesi taşır. Bunu karşılamak için, her öğenin kısa bir arka planına bakacağız. Bunun yanında yapıyı genel entegrasyonlarını vurgulamak için bir tablo biçiminde özetleyeceğiz.

Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç;

Plan-Do-Check-Act (PDCA), sürekli iyileştirme döngüsü oluşturmak için süreçleri ve sistemleri yöneten bir yaklaşımıdır. QMS’yi tüm bir sistem olarak kabul eder ve QMS’nin planlama ve uygulamadan kontrollere ve iyileştirmeye kadar sistematik yönetimini sağlar. PDCA, kuruluşların daha iyi müşteri memnuniyeti. Ayrıca sonuç olarak, bir kuruluşun müşteri gereksinimlerini karşılama yeteneğini arttırarak daha yüksek müşteri güveni seviyeleri elde etmesine yardımcı olur.

ISO 9001:2015 Nedir? ‘Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç’ açılımı;

Plan: Kuruluş QMS’nin hedeflerini belirler ve kapsamında olacak tüm süreçleri eşleştirir.
Ayrıca müşteri gereksinimlerini karşılamak için gerekli tüm kaynakları ve tüm iç ve dış çıkarları sağlar ve
tüm riskleri ve fırsatları tanımlar.

Yap: Kuruluş, QMS’yi planlama aşamasında belirlenen parametrelere göre uygular.

Kontrol Et: Kuruluş, süreçleri ve çıktıları amaç ve gerekliliklere göre ölçmektedir.

Harekete Geç: Kuruluş, sapmaları veya verimsizlikleri düzeltmek ve QMS’nin genel performansını artırmak için çareleri uygular.

ISO 9001 2015 risk tabanlı yaklaşım! ISO 9001:2015 Nedir
ISO 9001 2015 risk tabanlı yaklaşım!

Risk Tabanlı Yaklaşım ve Kuruluşun Kapsamı:

ISO 9001:2015’teki Madde 4, kuruluşun ve paydaşlarının önceliklerini ve yaklaşan değişimle ilgili riskleri anlamayı ele alan “Kuruluşun Kapsamı”dır. Kapsam, bir kuruluşun eldeki fırsat ve risklerden etkilenen tüm sorunları (iç ve dış, negatif ve pozitif) ifade eder. Örnekler aşağıda verilmiştir!

Dış Meseleler                                    İç Meseleler

Yasalar                                               Kuruluşun hukuki değeri

Teknoloji                                            Kuruluşun Kültürü

Rekabet                                             Kuruluşun Organizasyon Bilgisi

Pazar                                                  Kuruluşun Organizasyon Gücü

Kültürel                                              Kuruluşun Organizasyon Gücü

Sosyal                                                Kuruluşun Organizasyon Gücü

Ekonomik                                          Kuruluşun Organizasyon Gücü

ISO 9001:2015, bir kuruluşta risk yönetimini uygulamak veya belgelemek için kura ve yöntemler sağlamaz. Standardın diğer bölümlerinde olduğu gibi, riski yönetme konusunda kendi yaklaşımlarını ve rahat oldukları risk seviyesini belirlemek her kuruluşa aittir.

ISO 9001:2015 Nedir? Liderlik Katılımı;

ISO 9001:2015’e göre QMS’yi destekleyen bir konumdan, başarıya katkı sağlamaya geçmek liderlik gerektirir. Lider, QMS’nin müşteri gereksinimlerine odaklanmasını sağlamaktan ve kuruluş için genel QMS politikasını oluşturmak ve iletmekten sorumludur. Liderlik ayrıca QMS’ye olan bağlılığını göstermek için aşağıdaki gereksinimlere sahiptir.

 • QMS’nin etkinliği için sorumluluk almak.
 • QMS’nin kuruluşun bağlamı ve stratejisine uygun olmasını sağlamak.
 • QMS’yi kuruluşun mevcut süreçlerine entegre etmek.
 • QMS’yi ve risk tabanlı düşünmeyi teşvik etmek.
 • QMS için gerekli kaynakları edinme.
 • QMS’ye bağlı kalmak için gereken önemi iletmek.
 • QMS’nin başarısını sağlamak.
 • QMS’yi koruyan personelin desteklenmesi.
 • QMS’nin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek.
 • QMS’yi destekleyen diğer alanlarda liderliği desteklemek.

Birleşik Üst Düzey Yapı;

ISO, 1990’ların başından beri Yönetim Sistemi Standartları (MSS) için birleşik bir yapı geliştirmektedir. ISO Teknik Yönetim Kurulu bu gereklilikleri geliştirmek için bir teknik danışma grubu oluşturmuştur. Ayrıca 2011 yılında ISO/IEC direktiflerinde Ek SL olarak yayınlamıştır.

Ek SL’nin temel etkisi, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 dahil olmak üzere yönetim sistemi gereksinimlerine adanmış tüm ISO standartlarının artık aşağıdaki özdeş unsurlara sahip olmasıdır.

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 Üst Düzey Yapı Karşılaştırma Tablosu:

"<yoastmark

ISO 9001:2015 Gerekli Dökümanlar;

"<yoastmark

Yukarıda belirtildiği gibi, kuruluşların ISO 9001:2008’den yapısal değişiklikleri karşılamak için belgeleri için numaralandırma sistemini değiştirmeleri gerekmez. Ancak bunu yapmak kesinlikle ISO 9001:2015’e geçişi kolaylaştırabilir ve QMS yönetimine önemli verimlilik katabilir.

ISO 9001:2015 Sertifikasına nasıl sahip olabiliriz?

ISO 9001:2015’te sertifika almak isteyen kuruluşlar büyük olasılıkla şu iki gruptan birinde olacaklardır. Bu sertifikasına sahip olmayanlar veya iso 9001:2008 sertifikasına sahip olanlar. Ayrıca ISO 9001:2015’i güncellemeleri gerekenler.

2008 standardına göre sertifikalandırmayı yapmış olan kuruluşlar geçişi gerçekleştirmek için avantajlı olabilirler. Ancak ISO 9001 ile henüz tanışmamış olanlar, karşılarına çıkan bilgi kütlesiden çekinebilirler. Bu bölümde, bu grupların her birindeki kuruluşların sertifikalarını 2015 standardına göre nasıl ele alabileceğine bakacağız.

ISO 9001:2015 sertifikalandırmaya başlama!

ISO’nun sertifika vermediğini tekrar belirtmek önemlidir. Uluslar arası Akreditasyon Forumu (IAF), tüm dünyadaki değerlendirme kuruluşlarını inceler. Daha sonra belgelendirme kuruluşlarını ISO standartlarına uygun ve düzgün bir şekilde akredite edebilmelerini sağlar. Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği’ndeki mevcut IAF üyelerine online olarak da ulaşılabilir.

Iso 9001 2015 nedir
Iso 9001 2015 nedir

ISO 9001:2015 Nedir? Temel Kalite Araçları:

Profesyoneller, süreç analizi için özel bir araç setine sahiptir. Bu çok yönlü araçlar, boşluk analizi ve iç denetimden sürekli iyileştirme döngüsüne kadar QMS’nin herhangi bir aşamasında yararlı olabilir. Aşağıda her aracın kısa bir açıklamasını gösterilmiştir.

Neden-Sonuç Diyagramı, Bu, “Ishikawa” veya “balık omurgası grafiği” olarak da bilinir ve bir sorunun olası nedenlerini tanımlamak için kullanılabilir.
Kontrol Sayfası: Bu, kusurlar veya sorunlar gibi olayların frekanslarını ve desenlerini yakalamak için genel bir araçtır.
Denetim Grafiği: Bu, işlemlerin zaman içinde nasıl değiştiğini izleyen bir grafiktir.
Histogram: Bu, farklı değerlerin ne sıklıkta oluştuğunu gösteren frekans dağılımı için bir araçtır.

Pareto Grafiği: Bu, bir işlemdeki olayların sıklığını gösteren ve hangisinin en önemli olduğunu belirleyen bir çubuk grafiktir.
Dağılım Diyagramı: Bu, değişkenleri eşleştiren ve aralarındaki ilişkileri arayan bir grafiktir.

ISO 9001:2008’den ISO 9001:2015’e Geçiş,

ISO 9001:2008’den ISO 9001:2015’e geçen kuruluşlar, başlangıç noktası olarak mevcut bir QMS avantajına sahiptir. Ancak bu, denetçinin gelmesine birkaç gün kala geçişin tamamlanabileceği düşüncesi zorlamamalıdır. İşte geçiş hakkında akılda tutulması gereken birkaç şey.

Yeni standarda aşinalık,

Bariz bir nokta gibi görünebilir. Ancak ilk adım ISO 9001:2015’i okumak ve tanımaktır. ISO’dan daha ayrıntılı korelasyon matrisleri, xx kuruluşların ISO 9001:2008’deki değişikliklerinin QMS’lerinin kapsamı ve uygulaması üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir.

ISO 9001:2015 Nedir? İç kaynakları denetleme,

Kuruluşlar, QMS için gerekli mevcut araçları ve eğitimi değerlendirmek ve QMS kapsamında gelmesi gereken yeni süreçler olup olmadığını belirlemek için IT ve İnsan Kaynakları gibi iç ekiplere danışmalıdır. IT, QMS süreçlerini yönetmek için piyasadaki mevcut araçları değerlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca insan Kaynakları tüm çalışanların QMS’yi yönetmek için yeterli eğitime sahip olmasını sağlayabilir.

Kaynaklara Başvurun!

2015 standardına geçen kuruluşlar, Kalite Sistemleri Alt Komisyonu ISO/TC 176/SC2 kaynaklarına başvurmalıdır. Bu komite sadece ISO 9001:2015 geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda kuruluşların standardı uygulamasına yardımcı olmak için öğrenme kaynaklarını ve ürünlerini de sağlarlar. Kuruluşlar ayrıca, 2015 standardına geçiş yapmaya hazırlanırken neleri beklemelidir? Bu konuda uzman rehberliği sağlamak için belgelendirme kuruluşlarına danışmalıdırlar.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.